Regulamin dostarczania Newsletteru „MENTROWONIK”

Regulamin dostarczania Newsletteru
„MENTROWONIK”

 

wersja obowiązująca od dnia 27 maja 2024r

 

Niniejszy dokument określa zasady i warunki dostarczania treści cyfrowych drogą elektroniczną w postaci Newsletteru „MENTOROWNIK” i stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

1§ Definicje

 

 1. Dostawca – Anna Jarzębska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANNA JARZĘBSKA, ul. Ateńska 10 m. 17, 03-978 Warszawa, NIP 534 1074019 REGON 386979654
 2. Klient – który chce otrzymywać treści cyfrowe bez konieczności zawierania z Dostawcą Umowy o dostarczanie Newsletteru;
 3. Newsletter– treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności JDG ANNA JARZĘBSKA (w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie) oraz materiały edukacyjne z zakresu rozwoju osobistego i mentoringu (np. w postaci e-booków, checklist, informacji i inspiracji, historii rozwojowych, case study, itp.);
 4. Polityka prywatności– dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę, dostępny pod adresem: annajarzebska.pl
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 6. Regulamin – niniejszy dokument;
 7. Serwis – strona internetowa prowadzona przez ANNA JARZĘBSKA dostępna pod adresem: annajarzebska.pl
 8. Subskrybent– osoba będąca Konsumentem, Konsumentem – Profesjonalistą albo Przedsiębiorcą, która zawarła z Dostawcą Umowę o dostarczanie Newsletteru lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 9. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 ze zm.);
 10. Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Subskrybenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;
 11. Umowa o dostarczanie Newsletteru– umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której ANNA JARZĘBSKA zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Dostawcy dane osobowe;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.;
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 

Kontakt z Dostawcą

Kontakt z ANNA JARZĘBSKA jest możliwy drogą:

 1. elektroniczną – pod adresem: anna@annajarzebska.pl
 2. pocztową – Anna Jarzębska ul. Ateńska 10/17 03-978 Warszawa
 3. telefoniczną – pod numerem: +48 607221810

 

Wymagania techniczne

 1. W celu otrzymywania Newsletteru konieczne jest spełnienie przez Subskrybenta następujących wymagań:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
  2. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
  3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  4. zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
  5. posiadanie programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx.
 2. Dostawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych, korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do Systemu Teleinformatycznego oraz urządzenia Subskrybenta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Dostawca zaleca stosowanie przez Subskrybenta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
 3. Dostawca może wprowadzić do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Subskrybent, dodatkowe oprogramowanie lub dane, które nie są składnikiem usług świadczonych przez ANNA JARZĘBSKA w szczególności może stosować inne niż bezwzględnie konieczne cookies lub podobne technologie, jeżeli Subskrybent uprzednio wyrazi na to zgodę w sposób opisany w Polityce prywatności.

 

4§ Umowa o dostarczanie
Newsletteru

 

 1. Zawarcie Umowy o dostarczanie Newsletteru wymaga wykonania następujących czynności przez Subskrybenta:
 2. wejścia na stronę internetową Serwisu;
 3. wpisania w dedykowanym formularzu swojego imienia i adresu email,
 4. poprzez checkbox zaakceptowania niniejszego Regulaminu,
 5. potwierdzenia zamówienie Newsletteru poprzez kliknięcie w link zamieszczony w dostarczonej na podany adres email wiadomości.
 6. Z chwilą potwierdzenie zamówienia Newsletteru zostaje zawarta pomiędzy Subskrybentem a ANNA JARZĘBSKA

Umowa o dostarczanie Newsletteru.

 1. Umowa o dostarczanie Newsletteru zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. ANNA JARZĘBSKA informuje Subskrybenta, a Subskrybent, zawierając Umowę o dostarczaniu Newsletteru, przyjmuje do wiadomości, że:
 3. Newsletter nie podlega aktualizacji;
 4. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Dostawcy.
 5. Newsletter jest dostarczany drogą elektroniczną, na adres email podany przez Subskrybenta.
 6. Niezależnie od okoliczności, że Newsletter jest dostarczany Subskrybentowi nieodpłatnie, Subskrybent ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Subskrybenta.

 

 1. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newsletteru lub odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newsletteru
  1. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newsletteru ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newsletteru albo jej wypowiedzenie wymaga kliknięcia przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newsletteru, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newsletteru może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz ten stanowi także załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
  4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newsletteru lub jej wypowiedzeniu, ANNA JARZĘBSKA wstrzyma dostarczanie Subskrybentowi Newsletteru.

 

5§ Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę znajdują się w Polityce prywatności.

 

Zmiana Regulaminu

 1. Dostawca może dokonać zmiany w Regulaminie z ważnych przyczyn, szczególności w przypadku:
  1. zmiany stanu prawnego wymagającej wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  2. zmiany przedmiotu działalności Dostawcy,
  3. modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania,
  4. sprostowania w Regulaminie błędów i omyłek.
 2. Subskrybenci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Serwisu, co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie także przesłana Subskrybentom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów o dostarczanie Newsletteru zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newsletteru ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.

 

Dane kontaktoweAnna Jarzębska
Mentorka Kariery | Expertka ds. Mentoringu
Będźmy w kontakcieMoje Social Media
Najszybszą formą kontaktu ze mną jest LinkedIn. Procesy mentoringu kariery prowadzę obecnie zdalnie, w zależności od potrzeb klienta na Skype, Zoom, Google Hangouts. Jeśli chcesz umówić bezpłatną sesję mentoringu kariery zapraszam również do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
W przypadku zainteresowania ofertą szkoleniową lub outplacementem, również zapraszam na LinkedIn, kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Copyright by Anna Jarzębska. All rights reserved 2024.